Procedure for gennem*tvingelse af retsafgørelser

Version 1.3, 26. april, 2023

1. Om gennemtvingelse af retsafgørelser

1.1  Ifølge Punktum dk's Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, afsnit 10.1, gennemfører Punktum dk overdragelse, suspension, sletning eller blokering af et .dk-domænenavn, hvis der foreligger en afgørelse herom fra en domstol eller voldgiftsret, hvis Klagenævnet for Domænenavne har afsagt kendelse herom, eller hvis en kompetent myndighed har udstedt påbud herom. Gennemførelsen af en sådan afgørelse sker på den af Punktum dk anviste måde.

Denne procedure anviser den måde, gennemtvingelsen af en retsafgørelse skal foretages på.

2. Hvis afgørelsen vedrører suspension, sletning eller blokering af et domænenavn

2.1 Hvis retsafgørelsen går ud på, at et domænenavn skal suspenderes, slettes eller blokeres, skal en kopi af afgørelsen sendes til Punktum dk ved hjælp af kontaktformularen på Punktum dk's hjemmeside. Det er vigtigt, at afgørelsen specifikt nævner domænenavnet, og at den konkret angiver, hvorvidt domænenavnet skal suspenderes, slettes eller blokeres.

3. Hvis afgørelsen vedrører overdragelse af et domænenavn

3.1 Hvis afgørelsen indebærer, at et domænenavn skal overdrages, skal den part, som domænenavnet skal overdrages til, sende en kopi af afgørelsen til Punktum dk. Det er vigtigt, at afgørelsen specifikt nævner domænenavnet, og at brugsretten til dette fremover tilkommer den pågældende fysiske eller juridiske person ved navns nævnelse, som domænenavnet anmodes overdraget til.

3.2 For at overdrage domænenavnet har Punktum dk behov for at modtage yderligere oplysninger om den part, som domænenavnet skal overdrages til. Sammen med en kopi af afgørelsen, skal denne part indsende en udfyldt oplysningsformular til Punktum dk. Oplysningsformularen findes på Punktum dk's hjemmeside.

3.3 Ved modtagelse af såvel kopi af afgørelsen som oplysningsformularen sætter Punktum dk overdragelse af domænenavnet i gang. Det indebærer, at den part, som domænenavnet skal overdrages til, får tilsendt en e-mail fra Punktum dk vedrørende den igangsatte overdragelse. Overdragelsen gennemføres, når 

  • den part, som domænenavnet skal overdrages til, har accepteret over-dragelsen og indgået aftale med Punktum dk om brugsretten til domænenavnet; og
  • har betalt gebyr for overdragelsen til Punktum dk; og 
  • har dokumenteret sin identitet ved brug af NemID eller ved indsendelse af anden dokumentation efter anmodning af Punktum dk.

3.4 Oplysningsformularen skal være modtaget af Punktum dk senest 90 dage efter, at der ved Klagenævnet for Domænenavne er truffet afgørelse om overdragelse af domænenavnet, eller senest 90 dage efter, at Punktum dk har modtaget dokumentation for, at der ved en domstol er truffet afgørelse om overdragelse af domænenavnet. 

Hvis oplysningsformularen ikke modtages rettidigt af Punktum dk, eller hvis den part, som domænenavnet skal overdrages til, ikke sikrer, at overdragelsen kan gennemføres inden for den tidsfrist, som er angivet på Punktum dk e-mail, jf. punkt 3.3, ophører Punktum dk's forpligtelse til at sikre, at den oprindelige registrant af det omtvistede domænenavn ikke sletter eller overdrager domænenavnet til en tredjepart.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.