Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af eksisterende registrant med bopæl uden for Danmark

Version 1.3, 26. april, 2023

1. Om kontrol af kontaktoplysninger og identitet

Punktum dk har pligt til at have korrekte kontaktoplysninger på dem, der har registreret et .dk-domænenavn (herefter ”domænenavn”). Det er nødvendigt for, at Punktum dk kan efterleve domænelovens § 18, hvoraf det følger, at oplysninger om registranter i Punktum dk’s database skal være retvisende og opdaterede.

1.2 Denne procedure beskriver, hvordan Punktum dk kontrollerer kontaktoplysninger om navn, adresse og e-mailadresse samt identitet på registranter med bopæl uden for Danmark, som allerede har registreret et domænenavn. 

1.3 Punktum dk kontrollerer, at oplysningerne, som er nævnt under punkt 1.2, er korrekte. Samtidig kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de registrerede kontaktoplysninger og registrantens identitet. 

2. Risikobaseret kontrol mv.

2.1 Punktum dk er berettiget til at kontrollere kontaktoplysninger og identitet på ethvert tidspunkt, herunder på baggrund af en risikobaseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med registrering af domænenavnet. 

I vurderingen indgår, om kontaktoplysninger kan være forkerte som følge af, at registranten ikke besvarer henvendelser fra Punktum dk. Det kan også indgå i vurderingen, hvorvidt domænenavnet fremstår med en vis tilknytning til internetkriminalitet, da dette er en markant indikation på, at de oplyste kontakt-oplysninger er falske.

2.2 Punktum dk kan som led i sin kontrol anmode en registrant om dokumentation for, at registrantens kontaktoplysninger, som de fremstår i Punktum dk’s systemer, er retvisende, og at registrantens identitet er korrekt.

2.3 Punktum dk suspenderer alle registrantens domænenavne, hvis Punktum dk ikke rettidigt har modtaget dokumentation, som Punktum dk kan godkende, hvilket betyder, at registranten mister brugsretten til domænenavnene. 

2.4 Registranten har én mulighed for fremsendelse af dokumentation inden for den angivne frist. Punktum dk træffer på den baggrund afgørelse om godkendelse eller afvisning.

2.5 En registrant, som har fået suspenderet et domænenavn, fordi Punktum dk ikke kan godkende den indsendte dokumentation, jf. punkt 2.2, kan inden for de første 5 dage efter datoen for suspension få én mulighed mere for at indsende dokumentation for retvisende kontaktoplysninger og korrekt identitet. Hvis Punktum dk imidlertid ikke modtager dokumentation, som Punktum dk kan godkende, inden for den fastsatte tidsfrist, sletter Punktum dk registrantens domænenavn(e) 30 dage efter datoen for suspension.

2.6 Registranten skal indsende billedlegitimation samt legitim, autoritativt udstedt dokumentation for kontaktoplysninger. Dokumentationen skal være på enten dansk eller engelsk. Punktum dk anviser dette nærmere i den meddelelse, der udsendes med anmodning om dokumentation.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.