Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af eksisterende registrant med bopæl uden for Danmark

Version 2.0, 1. oktober, 2023

1. Om kontrol af kontaktoplysninger og identitet

1.1 Punktum dk har pligt til at have korrekte kontaktoplysninger på dem, der har registreret et .dk-domænenavn (herefter ”domænenavn”). Det er nødvendigt for, at Punktum dk kan efterleve domænelovens § 18, hvoraf det følger, at oplysninger om registranter i Punktum dk’s database skal være retvisende og opdaterede.

1.2 Denne procedure beskriver, hvordan Punktum dk kontrollerer kontaktoplysninger om navn, adresse og e-mailadresse samt identitet på registranter med bopæl uden for Danmark, som allerede har registre¬ret et domænenavn. 

1.3 Punktum dk kontrollerer, at oplysningerne, som er nævnt under punkt 1.2, er korrekte. Samtidig kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de registrerede kontaktoplysninger og registrantens identitet.

2. Risikobaseret kontrol mv.

2.1 Punktum dk er berettiget til at kontrollere kontaktoplysninger og identitet på ethvert tidspunkt, herunder på baggrund af en risikobaseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med registrering af domænenavnet. 

I vurderingen indgår, om kontaktoplysninger kan være forkerte som følge af, at registranten ikke besvarer henvendelser fra Punktum dk. Det kan også indgå i vurderingen, hvorvidt domænenavnet fremstår med en vis tilknytning til internet-kriminalitet, da dette er en markant indikation på, at de oplyste kontaktoplysninger er falske.

2.2 Punktum dk kan som led i sin kontrol anmode en registrant om dokumentation for, at registrantens kontaktoplysninger, som de fremstår i Punktum dk’s systemer, er retvisende, og at registrantens identitet er korrekt.

2.3 Registranten har én mulighed for fremsendelse af dokumentation inden for den angivne frist. Punktum dk træffer på den baggrund afgørelse om godkendelse eller afvisning.
    
2.4 Punktum dk suspenderer alle registrantens domænenavne, hvis Punktum dk ikke rettidigt har modtaget dokumentation, som Punktum dk kan godkende, hvilket betyder, at registranten mister brugsretten til domænenavnene. 

2.5 En registrant, som har fået suspenderet et domænenavn, fordi Punktum dk ikke kan godkende den indsendte dokumentation, jf. punkt 2.2, kan inden for de første 5 dage efter datoen for suspension få én mulighed mere for at indsende dokumentation for retvisende kontaktoplysninger og korrekt identitet. Hvis Punktum dk imidlertid ikke modtager dokumentation, som Punktum dk kan godkende, inden for den fastsatte tidsfrist, sletter Punktum dk registrantens domænenavn(e) 30 dage efter datoen for suspension.

2.6 En registrant, som har fået endnu en mulighed for indsendelse af dokumentation, jf. punkt 2.5, men ikke har indsendt dokumentation for sine kontaktoplysninger og sin identitet, som Punktum dk har kunnet godkende, har i løbet af suspensionsperioden på 30 dage fortsat mulighed for at indsende ny dokumentation til Punktum dk. Denne skal indsendes til Punktum dk via kontaktformularen på www.punktum.dk og skal være indsendt tids nok til, at Punktum dk kan nå at vurdere den nye dokumentation før udløb af suspensionsperioden og dermed sletning af registrantens domænenavn(e). 

2.7 Registranten skal indsende billedlegitimation samt legitim, autoritativt udstedt dokumentation for kontaktoplysninger. Dokumentationen skal være på enten dansk eller engelsk. Punktum dk anviser dette nærmere i den meddelelse, der udsendes med anmodning om dokumentation.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.