Procedure for registrants ændring af kontaktoplysninger

Version 2.2, 1. oktober, 2023

1. Om ændring af kontaktoplysninger

1.1 Ifølge Punktum dk’s Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, punkt 4.1, er en registrant forpligtet til at sikre, at registrantens kontaktoplysninger på ethvert tidspunkt er retvisende i Punktum dk’s database.

Hvis registrantens kontakt­oplysninger ændres, er registranten forpligtet til at sikre, at disse ændringer regi­streres hos Punktum dk.

Denne procedure anviser, hvordan en registrant ændrer sine kontaktoplysninger, og hvordan kontaktoplysninger i øvrigt kan holdes ret­visende i Punktum dk’s database. Dette er en forudsætning for at Punktum dk er i stand til at efterleve § 18 i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner.

2. Hvad er kontaktoplysninger?

2.1 Ved kontaktoplysninger forstås en registrants navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.    

3. En registrants ændring af kontaktoplysninger ved forhandlerhåndtering

3.1 En registrant, som har valgt forhandlerhåndtering, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, har bemyndiget en forhandler af .dk-domænenavne til at op­da­tere registrantens kontaktoplysninger i Punktum dk’s database. En regi­strant, som skal opdatere sine kontaktoplysninger skal meddele ændringen til sin forhand­ler, som derefter skal opdatere oplysningerne i Punktum dk’s database.

4. En registrants ændring af kontaktoplysninger ved registranthåndtering

4.1 En registrant, som har valgt registranthåndtering, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, skal ændre sine kontaktoplysninger ved at anvende Punktum dk’s selvbetjening, som findes på adressen: https://selvbetjening.punktum.dk/

Hvis registranten har flere .dk-domænenavne, som er registreret på forskellige bruger-id, skal kontaktoplysningerne holdes opda­terede på hvert bruger-id.

4.2 En registrants ændring af e-mailadresse vil først blive gennemført, når registranten har bekræftet ændringen ved klik på et link, der tilsendes den e-mailadresse, regi­stranten ønsker at ændre til.

4.3 Når en registrant har ændret sine kontaktoplysninger ved hjælp af selvbetjeningen på Punktum dk’s hjemmeside, sendes en meddelelse til registranten med oplys­ning om de nu registrerede kontaktoplysninger. Meddelelsen sendes pr. e-mail til den e-mailadresse, som registranten har oplyst.

5. Automatiske ændringer ved samkøring med offentlige registre

5.1 Når en registrant gennemfører MitID-kontrol via Punktum dk’s selv­betjening, samkører Punktum dk registrantens navn og adresse med CPR eller CVR. Det indebærer, at når registrantens navn og adresse bliver ændret i CPR eller CVR, vil de tilsvarende oplysninger efter­følgende blive opdateret automatisk i Punktum dk’s database.

5.2 Oplysninger om en registrants navn og adresse bliver samkørt med CPR eller CVR som led i Punktum dk’s løbende datavalidering. Ændringer i navn og adresse bliver i den forbindelse opdateret automatisk, bortset fra følgende situa­tioner:

  • Når en registrant, hvis navn og adresse er blevet samkørt med CPR, får navne- og adressebeskyttelse i CPR, vil en eventuel navne- eller adresseændring ikke automatisk blive registreret hos Punktum dk. I det til­fælde er registranten forpligtet til selv at sikre, at oplysningerne holdes opdate­ret hos Punktum dk.
  • Når en registrant, hvis navn og adresse er blevet samkørt med CPR, flytter fra Danmark til et andet land, vil denne adresseændring ikke automatisk blive regi­streret hos Punktum dk. I det tilfælde er registranten forpligtet til selv at sikre, at oplysningerne holdes opdateret hos Punktum dk.

5.3 Hvis en ændring vedrørende en registrants navn reelt handler om, at man ønsker at indsætte en ny registrant, skal der anvendes den fremgangsmåde, som står i Proce­duren for overdragelse af et .dk-domæne­navn.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.