Procedure for udlevering af oplysninger om fysiske personer, som er anonyme i Punktum dk's whois database

Version 2.2, 18. juli, 2023

1. Generelt

I henhold til § 18, stk. 3 og 4 i lov om internetdomæner, har registranter ret til at optræde anonymt i Punktum dk’s whois database, hvis oplysningerne i henhold til anden lovgivning er undtaget fra offentlighed.

Dette indebærer, at enhver fysisk person, der har navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret (eller lignende udenlandsk offentligt register) samt hemmeligt eller udeladt nummer hos sit teleselskab, kan optræde anonymt i Punktum dk’s whois database.

Det følger af § 18, stk. 5 i lov om internetdomæner, at oplysninger, der er undtaget fra offentliggørelse, vil kunne videregives til Klagenævnet for Domænenavne og andre, der er berettiget hertil i medfør af anden lovgivning.

I forlængelse heraf har Punktum dk udarbejdet følgende procedure for udlevering af oplysninger om fysiske personer, som er anonyme i Punktum dk’s whois database.

Henvendelser fra fysiske eller juridiske personer eller myndigheder, der anmoder om udlevering af anonyme personoplysninger fra Punktum dk’s whois database, skal fremsendes skriftligt enten i brev til:

Punktum dk A/S

Ørestads Boulevard 108, 11. sal, 2300 København S

eller ved at anvende kontaktformularen på Punktum dk’s hjemmeside.

Punktum dk kan afvise at behandle anmodninger, hvis tilhørsforhold ikke kan verificeres af Punktum dk.

Rekvirentens anmodning skal indeholde oplysninger om følgende:

  1. hvem der ønsker informationerne,
  2. til hvilket formål udlevering ønskes, og
  3. på hvilket grundlag udlevering ønskes.

Det er ikke muligt at fremsætte en anmodning anonymt eller anmode Punktum dk om at undlade at oplyse registranten om, hvem der har fremsat anmodningen.

Punktum dk kan betinge sin behandling af sagen af, at rekvirenten meddeler yderligere oplysninger end de ovenfor nævnte, med henblik på at afgøre, om der foreligger en retlig interesse for rekvirenten i at få oplysningerne udleveret.

2. Udlevering af oplysninger til visse offentlige myndigheder

Udlevering af oplysninger til nedenstående offentlige myndigheder kan omfatte følgende oplysninger: Personoplysninger om registrant, fuldmægtig og betaler ved angivelse af navn og adresse. I særlige tilfælde kan Punktum dk endvidere udlevere oplysninger om telefonnummer, bruger-id og e-mailadresse tilknyttet registrant, fuldmægtig og betaler, såfremt der fremsættes en begrundet anmodning herom.

Klagenævnet for Domænenavne

I henhold til § 18, stk. 5, nr. 1 i lov om internetdomæner, kan personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id udleveres til Klagenævnet for Domænenavne, når anmodning herom fremsættes som led i klagenævnets behandling af en klagesag.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk de berørte personer.

Politi og anklagemyndighed

I henhold til databeskyttelsesloven § 8, kan personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id udleveres til politi og anklagemyndighed, når politiet eller anklagemyndigheden skal anvende oplysningerne i forbindelse med efterforskninger af strafbare forhold.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk ikke de berørte personer.

Kulturministeriet

I henhold til databeskyttelsesforordningen artikel 6 (e), kan personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id udleveres til Kulturministeriet, når rekvisitionen støttes på reglerne i pligtafleveringsloven.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk ikke de berørte personer.

Skat

Personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id udleveres til Skat, når rekvisitionen støttes på reglerne i skattekontrollovens § 8 C og/eller momslovens § 75, stk. 1.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk de berørte personer, medmindre rekvirenten udtrykkelig fremsætter anmodning om, at dette ikke sker.

Datatilsynet

I henhold til databeskyttelsesloven § 29, kan personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id udleveres til Datatilsynet, når anmodning herom fremsættes som led i Datatilsynets behandling af en klagesag.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk de berørte personer, medmindre rekvirenten udtrykkeligt fremsætter anmodning om, at dette ikke sker.

Øvrige offentlige myndigheder

For øvrige offentlige myndigheder, end nævnt ovenfor, gælder, at Punktum dk kan udlevere personoplysninger knyttet til specificerede domænenavne og bruger-id, såfremt dette følger af anden lovgivning herunder databeskyttelsesloven.

Ved udlevering af oplysninger i disse sager orienterer Punktum dk de berørte personer, medmindre rekvirenten, som et led i dennes sagsbehandling, skønner at orientering ikke er hensigtsmæssig og udtrykkeligt overfor Punktum dk fremsætter anmodning om at orientering ikke sker.

3. Udlevering af oplysninger til alle andre

Udlevering af personoplysninger til andre parter end de ovenfor nævnte offentlige myndigheder kan omfatte følgende oplysninger: Personoplysninger om registrant, fuldmægtig og betaler ved angivelse af navn og adresse. Der udleveres således ikke oplysninger om e-mailadresser, telefonnumre og bruger-id.

Når Punktum dk modtager en anmodning om udlevering af anonyme personoplysninger foretager Punktum dk indledningsvis en vurdering af, hvorvidt rekvirenten har en retlig interesse i sagen. Med en retlig interesse forstås rekvirentens særlige kvalificerede interesse i at få personoplysningerne udleveret herunder f.eks. rekvirentens anerkendelsesværdige interesse i at få en sag mod registranten af et givent domænenavn afprøvet ved domstolene. Punktum dk foretager i den forbindelse ikke en retlig vurdering af rekvirentens påstande om evt. krænkelser, f.eks. på en given hjemmeside, foretaget af registranten af domænenavnet.

Såfremt Punktum dk vurderer, at rekvirenten ikke har en retlig interesse i at få oplysningerne udleveret, afviser Punktum dk anmodningen og foretager sig ikke yderligere i sagen.

Såfremt Punktum dk vurderer, at rekvirenten har en retlig interesse i at få oplysningerne udleveret, videreformidler Punktum dk anmodningen til den person, hvis oplysninger der ønskes udleveret, med henblik på dennes stillingtagen til hvorvidt personoplysningerne kan udleveres. I brevet opfordres registranten til at komme med eventuelle indsigelser. Der gives registranten en svarfrist på 14 dage.

Såfremt registranten accepterer en udlevering af personoplysningerne til rekvirenten, udleveres de pågældende oplysninger til rekvirenten.

Protesterer registranten mod udlevering, eller er svarfristen ikke overholdt, træffer Punktum dk afgørelse om, hvorvidt der skal ske udlevering af personoplysningerne baseret på en interesseafvejning i henhold til persondataforordningens artikel 6 (f). Punktum dk’s afgørelse træffes på baggrund af de af rekvirenten og registranten tilvejebragte oplysninger i sagen. Punktum dk vil bl.a. inddrage følgende i interesseafvejningen:

  1. En vurdering af baggrunden for, at registranten ikke ønsker udlevering af personoplysningerne. Hvis der er vægtige argumenter for, at anonymiteten skal opretholdes, taler dette for ikke at udlevere personoplysningerne uden en forudgående editionskendelse.
  2. En vurdering af baggrunden for registrantens navne- og adressebeskyttelse i CPR-registret. Hvis der er vægtige argumenter herfor, taler dette for ikke at udlevere personoplysningerne uden en forudgående editionskendelse.
  3. En vurdering af hvorvidt en editionskendelse kan afventes. Er der tale om en sag af ikke- hastende karakter, taler dette for ikke at udlevere personoplysningerne.
  4. En vurdering af hvorvidt krænkelsen stadig består. Består krænkelsen ikke længere, taler dette for ikke at udlevere personoplysningerne uden en forudgående editionskendelse.
  5. En vurdering af krænkelsens karakter og konsekvenserne for rekvirenten, såfremt oplysningerne ikke udleveres.

Såvel den anmodende part som registranten, hvis personoplysninger anmodes udleveret, skal så vidt muligt orienteres om sagens udfald senest 4 uger efter, at Punktum dk har modtaget en fyldestgørende anmodning om udlevering af oplysninger.

I de tilfælde, hvor Punktum dk træffer afgørelse om, at der ikke skal ske udlevering af personoplysninger, og hvor rekvirenten har brug for oplysningerne til afklaring af hvem der skal sagsøges, har rekvirenten mulighed for at begære en editionskendelse mod Punktum dk med.
 
henblik på at få oplysningerne udleveret. Editionskendelsen kan begæres i henhold til RPL § 299 i forening med RPL § 343, stk. 1, som i henhold til gældende retspraksis indeholder hjemmel til at opnå retskendelse om udlevering af oplysninger fra tredjemand, selvom det ikke sker til brug for en verserende retssag.

4. Klagemulighed

Punktum dk’s afgørelser i henhold til denne procedure kan påklages til Klagenævnet for Domænenavne.