Vilkår for navneserver­ansvarlige

Version 1.4, 22. marts 2023 

Indhold

1. Formål

2. Definitioner

3. Godkendelse som Navneserveransvarlig under .dk-domænet

4. Den Navneserveransvarliges forpligtelser

5. Udlevering af oplysninger om den Navneserveransvarlige

6. Erstatning

7. Uafhængige kontraktparter

8. Overdragelse af Aftalen

9. Ændringer til Aftalen

10. Meddelelse

11. Ophør

12. Lovvalg og værneting

13. Aftalens ikrafttræden

14. Sprog

1. Formål

Nærværende vilkår fastlægger pligter og rettigheder for validering og registrering af såvel Navneservere som Navneserveransvarlig herunder i forbindelse med varetagelse af DNSSEC for registranter.

2. Definitioner

Aftalen: Den aftale om den Navneserveransvarliges pligter og rettigheder for validering og registrering af Navneservere og varetagelse af DNSSEC for registranter, der indgås mellem Punktum dk A/S, CVR. nr.: 24210375, (herefter Punktum dk) og den Navneserveransvarlige. Aftalen udgøres af nærværende vilkår sammen med den underskrevne host-ansøgning og Punktum dk’s meddelelse om retten til at være Navneserveransvarlig.

DIFO: Forkortelse for Dansk Internet Forum (www.difo.dk), som er den forening, der har ansvaret for registrering og ibrugtagning af domænenavne under top level domænet .dk.

DNS: Forkortelse for Domain Name System, som bygger på en hierarkisk og distribueret styring af Domænenavne og IP-adresser til brug for kommunikation på det IP-baserede netværk, internet.
Strukturen sikrer et funktionsdygtigt system, og at Domænenavne er unikke og universelt tilgængelige. (RFC 1034 og RFC 1035 – begge med tilhørende ændringer).

DNSSEC: Forkortelse for Domain Name System Security Extensions. DNSSEC er en sikkerhedsforanstaltning, der muliggør verificering af rigtigheden af svaret på en DNS-forespørgsel.

Navneserver: En computer, der har såvel den software som de data (DNS records), der skal til for at delegerede Domænenavne kan resolvere til de relevante IP-adresser.

Navneserveransvarlig: Den fysiske eller juridiske person, der tildeles retten til at validere og registrere Navneservere under Aftalen.

Nøgleansvarlig: En fysisk eller juridisk person, som håndterer transaktioner, som indebærer ændringer i opsætning og indhold af krypteringsnøgler for DNSSEC. Den navneserveransvarlige er som hovedregel den nøgleansvarlige, men registranten kan til enhver tid altid indgå som nøgleansvarlig selv.

Parterne: Punktum dk og den Navneserveransvarlige.

Registrant: En fysisk eller juridisk person, som ved registrering hos Punktum dk via en Registrator, har erhvervet brugsret til et domænenavn.

Registrator: En fysisk eller juridisk person, der er godkendt af Punktum dk til at kunne registrere andenordens domænenavne under top level domænet .dk for sig selv eller andre.

Enhver fysisk eller juridisk person kan ansøge Punktum dk om at blive godkendt som
 
Navneserveransvarlig under .dk-domænet ved at indsende en host-ansøgning. Punktum dk skal godkende de Navneservere, den Navneserveransvarlige ønsker valideret og registreret. Formular for host-ansøgning er tilgængelig fra hjemmesideadressen www.punktum.dk.

Host-ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Ansøgerens navn, evt. selskabsform, adresse og telefonnummer,
  • Servernavn og IP-nummer for den server, ansøgningen vedrører,
  • Navnet på den fysiske person eller klart identificerbare funktion hos ansøgeren, hvortil henvendelse kan rettes,
  • E-mailadresse på ovennævnte person eller funktion.

For at Punktum dk kan godkende en Navneserveransvarlig, kan Punktum dk kræve, at ansøgeren over for Punktum dk dokumenterer fornøden teknisk viden om DNS-funktioner, herunder om opsætning af domæner på en Navneserver.

Godkender Punktum dk ansøgeren som Navneserveransvarlig, registrerer Punktum dk den godkendte Navneserver og meddeler ansøgeren om retten til at være Navneserveransvarlig under .dk-domænet for denne Navneserver. Afviser Punktum dk ansøgningen, kan ansøgeren indklage Punktum dk’s afgørelse til DIFO.

4.1 Pligt til zoneoverførsel

I særlige tilfælde kan Punktum dk have behov for via en zoneoverførsel at validere en eller flere zoner på den Navneserveransvarliges Navneservere. I disse tilfælde fremsender Punktum dk et skriftligt krav pr. fax, brev eller e-mail om zoneoverførsel til den Navneserveransvarlige. På baggrund af det skriftlige krav skal den Navneserveransvarlige uden ugrundet ophold give Punktum dk adgang til de angivne zoner via AXFR på TCP port 53. Sker dette ikke, er Punktum dk berettiget til hæve Aftalen uden varsel, jf. pkt. 11.4.

Punktum dk udfører valideringen på det domæne, som Navneserveren ligger under.

4.2 Pligt til at stå til rådighed

Den Navneserveransvarlige forpligter sig til at stå til rådighed for Punktum dk for at besvare og afklare tekniske spørgsmål om opsatte DNS-servere. Ændrer den Navneserveransvarlige kontaktoplysninger (fysisk adresse, telefonnummer eller e-mail-adresse), skal den Navneserveransvarlige meddele dette til Punktum dk uden ugrundet ophold.

4.3 Kontrolforanstaltninger

Den Navneserveransvarlige skal underkaste sig de kontrolforanstaltninger, Punktum dk anser for nødvendige, for at sikre en forsvarlig løbende drift af DNS. Punktum dk kan efter eget valg gennemføre testen på en eller flere af de .dk-zoner, som den Navneserveransvarlige administrerer.

4.4 Fejlopsatte zoner

Punktum dk meddeler den Navneserveransvarlige om fejlopsatte zoner for en given Navneserver i Punktum dk’s database over godkendte Navneservere via den angivne e-mailadresse. Punktum dk anvender ikke SOA-recorden som kilde til den Navneserveransvarlige.

Den Navneserveransvarlige har pligt at rette fejlen inden 14 dage.

Punktum dk kan suspendere zonen fra .dk-domænet, hvis fejlen ikke er rettet inden for dette tidsrum. Punktum dk anmoder samtidig hermed Registranten af domænenavnet om at bringe forholdet i orden inden 8 uger.

4.5 DNSSEC

Punktum dk tilbyder sikkerhedsforanstaltningen DNSSEC. Punktum dk påser, at de krypteringsnøgler, som Punktum dk genererer til brug for DNSSEC på .dk-zonen, er valide og annonceres korrekt.

Brugen af DNSSEC indebærer ikke en udvidelse af Punktum dk’s ansvar for rigtigheden af DNS- oplysninger.

4.5.1 DNSSEC i forhold til registranter

Den navneserveransvarlige kan håndtere DNSSEC nøgler på registrantens vegne. Det betyder, at den navneserveransvarlige kan melde nøgler ind til Punktum dk for sin respektive zone.

Den navneserveransvarlige bliver hermed nøgleansvarlig med de begrænsninger, der fremgår af Punktum dk’s Generelle Vilkår, herunder, at registranten til enhver tid selv kan framelde DNSSEC helt eller fravælge den navneserveransvarliges nøgler.

Såfremt den navneserveransvarlige opkræver betaling for DNSSEC af registranten, er den navneserveransvarlige forpligtet til at oplyse registranten om beløbet inden aftaleindgåelsen.

4.5.2 Tilmelding af DNSSEC

Tilmelding af DNSSEC kan foretages via de systemer, som Punktum dk stiller til rådighed i forbindelse med administrationen af domænenavne.

Det påhviler den navneserveransvarlige selv at:

  • generere sine krypteringsnøgler til brug for DNSSEC,
  • fremsende den offentlige nøgle af det genererede nøglesæt til Punktum dk, og
  • publicere nøglerne i DNS.

Ansvaret for den navneserveransvarliges krypteringsnøgler og håndteringen af disse påhviler den navneserveransvarlige.

Punktum dk opkræver ikke betaling for tilslutning af DNSSEC af den navneserveransvarlige.

4.5.3 Redelegering

Ved redelegering af et domænenavn med tilknyttede DNSSEC-nøgler vil DNSSEC-service som hovedregel blive afbrudt, indtil en ny nøgleansvarlig og nye nøgler er registreret på domænenavnets stamoplysninger.

Den Navneserveransvarliges kontaktdata (navn, adresse og telefonnummer) vil altid være offentligt tilgængelige fra Punktum dk’s whois-database. Dette er en forudsætning for at fungere som Navneserveransvarlig, og den Navneserveransvarlige accepterer dette ved at tiltræde Aftalen.

6. Erstatning

Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets erstatningsregler.

Punktum dk er ikke erstatningsansvarlig over for den Navneserveransvarlige for tab,

  • der er indirekte, såsom tabt arbejdsfortjeneste, datatab og tilsvarende,
  • der skyldes Punktum dk’s beslutning om at afvise en ansøgning om registrering af Navneservere,
  • der skyldes Punktum dk’s beslutning om at slette en registrering af en Navneserver på grund af manglende overholdelse af Aftalen.

7. Uafhængige kontraktparter

Punktum dk og den Navneserveransvarlige erklærer at være uafhængige aftaleparter. Ingen af Parterne er på nogen måde berettigede eller autoriserede til at repræsentere den anden Part eller optræde som agent for denne.

8. Overdragelse af Aftalen

Den Navneserveransvarlige kan alene overdrage Aftalen eller sine rettigheder eller forpligtelser efter forudgående skriftligt samtykke herom fra Punktum dk.

9. Ændringer til aftalen

Aftalen kan ensidigt ændres af Punktum dk med minimum 30 dages skriftligt varsel.

10. Meddelelse

Alle underretninger og meddelelser fra den Navneserveransvarlige til Punktum dk skal afgives skriftligt, herunder pr. brev eller e-mail, til Punktum dk’s til enhver tid værende key account-manager (kan via e-mail kontaktes på adressen registrator@punktum.dk).

11. Ophør

Aftalen løber, indtil den ophæves eller opsiges i henhold til nedenstående bestemmelser.
 
I tilfælde af Aftalens ophør, slettes de omfattede Navneservere.

11.1 Navneserveransvarliges opsigelsesadgang

Den Navneserveransvarlige kan opsige Aftalen skriftligt til udgangen af det kalenderår, der falder efter opsigelsen.

11.2 Punktum dk opsigelsesadgang

Punktum dk kan opsige Aftalen, hvis Punktum dk ophører som administrator for .dk- domænet.

Herudover kan Punktum dk kun opsige Aftalen, når saglige grunde foreligger, og da med et rimeligt varsel.

11.3 Navneserveransvarliges hæveadgang

I tilfælde af, at Punktum dk væsentligt misligholder Aftalen, er den Navneserveransvarlige berettiget til at hæve Aftalen med øjeblikkelig virkning, såfremt Punktum dk ikke berigtiger de hævebegrundende forhold senest ti (10) hverdage efter modtagelsen af et skriftligt påkrav.

11.4 Punktum dk’s hæveadgang

I tilfælde af, at den Navneserveransvarlige væsentligt misligholder Aftalen, herunder ikke lever op til sine forpligtelser under Aftalen, og den Navneserveransvarlige ikke udbedrer forholdet senest ti (10) hverdage efter modtagelsen af skriftligt påkrav, herunder pr. e-mail, er Punktum dk berettiget til at hæve Aftalen uden yderligere varsel.

Uagtet ovenstående, er Punktum dk berettiget til at hæve Aftalen uden varsel, hvis den Navneserveransvarlige ikke overfører zonen som anført i pkt. 4.1., eller hvis den Navneserveransvarlige i gentagende tilfælde ikke lever op til sine forpligtelser under Aftalen.

12. Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uenighed eller tvist mellem Parterne om forståelsen og rækkevidden af Aftalen, eller som i øvrigt udspringer af Aftalen, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København.

13. Aftalens ikrafttrædelse

Aftalen træder i kraft, når Punktum dk har godkendt ansøgeren som Navneserveransvarlig. Såfremt Punktum dk ikke godkender host-ansøgningen gælder bestemmelserne i nærværende vilkår om ansøgningsproceduren.

14. Sprog

Nærværende vilkår findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to versioner, skal den danske version være gældende.