Forhandlerkontrakt

Punktum dk's vilkår for Registrator i henhold til domænelovens § 13, stk. 3

Version 6.1, april, 2023

Indhold

1. Om kontraktens parter og anvendelsesområde

2. Ansøgning og aftale om brugsret til et Domænenavn

3. Håndtering af et Domænenavn på vegne af en Registrant

4. Navneserveradministration

5. Forhandlerliste

6. Punktum dk's udlevering af oplysninger

7. Punktum dk's it-understøttelse

8. Informationssikkerhed

9. Beskyttelse af personoplysninger

10. Pligt til fortrolighed

11. Registrators betalinger til Punktum dk

12. Kontrol

13. Opsigelse af Kontrakten

14. Overdragelse af Kontrakten

15. Ophævelse af Kontrakten

16. Erstatning

17. Lovvalg og værneting

18. Underskrift af Kontrakten

19. Sprog

1. Om kontraktens parter og anvendelsesområde

1.1 Punktum dk administrerer på vegne af Dansk Internet Forum (DIFO) andenordens domænenavne under .dk-domænet (herefter ”Domænenavn”) i henhold til tilladelse udstedt af Erhvervsstyrelsen og på vegne af den danske stat.
 
1.2 Registrator er en juridisk person, der forhandler brugsret til Domænenavne og kan håndtere administrationen af Domænenavne på vegne af Registranter i medfør af Kontrakten.

1.3 Punktum dk og Registrator skal informere hinanden om ændringer af de oplysninger om parterne, der er angivet i Kontrakten, når sådanne ændringer finder sted.

1.4 Kontrakten fastlægger betingelser for samarbejdet mellem Punktum dk og Registrator, herunder 

 • at forhandle Domænenavne, dvs. behandle ansøgninger om Domænenavne og indgå aftale om brugsret til Domænenavne, og
 • håndtere administrationen af Domænenavne på vegne af Registranter.

1.5 Kontrakten er underlagt de til enhver tid gældende Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.

1.6 Parterne har ret til at anvende hinandens navn og logo i forbindelse med loyal markedsføring af egne ydelser og aktiviteter. Parterne skal anvende det materiale, der måtte blive stillet til rådighed af den part hvis navn og logo anvendes til markedsføring.

2. Ansøgning og aftale om brugsret til et Domænenavn

2.1 Registrator har ret til at modtage ansøgning om et Domænenavn fra en fysisk eller juridisk person, der ønsker at opnå brugsret til et Domænenavn (herefter ”Ansøger”).

2.2 Registrator har adgang til elektronisk at forespørge og modtage svar fra Punktum dk om, hvorvidt et forespurgt Domænenavn er ledigt til registrering.

2.3 Registrator modtager en ansøgning om et Domænenavn og videregiver elektronisk ansøgningen til Punktum dk sammen med følgende oplysninger:

 • Det ansøgte Domænenavn.
 • Registreringsperioden, dvs. hvor længe Domænenavnet anmodes om at være registreret (de registreringsperioder, som det er muligt for en Ansøger at vælge, er oplyst på Punktum dk’s hjemmeside).
 • Navnene på mindst to autoritative navneservere, som er registreret hos Punktum dk.
 • Valg af håndteringsordning, jf. afsnit 3.1.
 • Ansøgerens korrekte kontaktoplysninger, dvs. navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • Ansøgerens CVR-nummer, hvis ansøgeren er en juridisk person med bopæl i Danmark.
 • Hvis der ansøges om et Domænenavn, som Punktum dk tilbyder særskilt til Ansøgeren, skal Registrator desuden videregive en tilknyttet kode udstedt af Punktum dk.

2.4 Punktum dk kan indgå en aftale om brugsret til et Domænenavn med en Ansøger på baggrund af de i punkt 2.3 anførte oplysninger, hvis det ansøgte Domænenavn ikke allerede er registreret eller suspenderet, og de angivne autoritative navneservere er registreret hos Punktum dk.

2.5 Registrator bistår Punktum dk med indgåelse af aftale om brugsret til Domænenavnet ved i ét samlet format på sin hjemmeside at præsentere Ansøger for følgende:

 1. Angivelse af det ansøgte Domænenavn samt Ansøgers navn og adresse, der skal være identisk med de oplysningerne angivet i medfør af pkt. 2.3.
 2. Angivelse af Punktum dk’s navn og adresse.
 3. En af Punktum dk skrevet tekst, der indeholder information om:
  - De væsentligste karakteristika vedrørende brugsret til et Domænenavn, herunder om ophør af brugsretten.
  - Betalingsforpligtelse.
  - Oplysning om, at Ansøger i henhold til forbrugeraftaleloven ikke har fortrydelsesret.
  - Øvrige forhold af væsentlig betydning for aftalen. 
 4. Statisk link til Punktum dk’s gældende Vilkår for brugsret til .dk-domænenavne.
 5. Statisk link til Punktum dk’s gældende persondatapolitik.
 6. En funktionalitet, hvorved Ansøger tilkendegiver sin accept af aftalen om brugsret til Domænenavnet og dermed at blive Registrant af dette.

Når Ansøger har accepteret aftalen om brugsret til Domænenavnet, skal Registrator straks give besked herom til Punktum dk, herunder med korrekt tidsangivelse for accepten. Dette skal ske på den af Punktum dk anviste måde. 

Registrator skal på anmodning kunne dokumentere over for Punktum dk, at der er indhentet en accept af aftale om brugsret til Domænenavnet fra en Ansøger i op til et år fra tidspunktet for acceptens afgivelse. 

2.6 Hvis Registrator alene videresender en ansøgning om et Domænenavn til Punktum dk, skal Registrator forinden have præsenteret Ansøger for en af Punktum dk skrevet tekst om, at Ansøgeren efterfølgende skal indgå en aftale om brugsret til Domænenavnet med Punktum dk.

Registrator skal betale erlagt periodegebyr tilbage til Ansøgeren, hvis Ansøgeren uanset årsagen hertil ikke indgår en aftale om brugsret til Domænenavnet med Punktum dk.

3. Håndtering af et Domænenavn på vegne af en Registrant

3.1 Registrator kan efter aftale med en Registrant bistå med håndtering af et Domænenavn efter en af to mulige ordninger:

 1. Registranten giver ved aftale med Registrator denne beføjelser til på sine vegne at foretage bestemte handlinger (herefter ”Forhandlerhåndtering”), der samlet omfatter:
  • Foretage betaling til Punktum dk i forbindelse med indgåelse af aftale samt forlængelse og fornyelse heraf, og ved genopretning af et Domænenavn, der er blevet suspenderet, hvor dette er muligt efter Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn.
  • Opdatere Registrantens kontaktoplysninger: E-mailadresse, telefon- og telefaxnummer samt angivet kontaktperson, hvis registranten har bopæl i Danmark, og herudover postadresse, hvis Registranten har bopæl uden for Danmark. 
  • Administrere navneservere: Sikre tilslutning af mindst to autoritative navneservere, skifte af navneservere, varetage sikkerhedsforanstaltninger, herunder om DNSSEC, oprette navneservere under Domænenavnet samt eventuelt tilbyde navneservertjeneste.
  • Gennemføre overdragelse af Domænenavnet. Denne beføjelse har først virkning på et tidspunkt, som fastsættes af Punktum dk og varsles med mindst 14 dage. 
  • Opsige aftale om brugsret til Domænenavnet.
   Registrator skal informere Punktum dk, på den af Punktum dk anviste måde, om ændringer i Registrantens kontaktoplysninger og registreringsperiode for vedkommendes Domænenavn, når sådanne ændringer finder sted.
 2. Registranten kan selv foretage bestemte handlinger til håndtering af brugsretten til Domænenavnet eller ved aftale lade Registrator bistå hertil (herefter ”Registranthåndtering”). Denne bistand omfatter følgende:
  • Registrator kan indsættes i rollen som betaler for Domænenavnet, hvilket indebærer, at Punktum dk udsteder fakturaer vedrørende domænenavnet til Registrator.
  • Registrator kan indsættes i rollen som fuldmægtig til i begrænset omfang at disponere på vegne af Registranten, hvilket omfatter følgende beføjelser: Iværksætte skift af navneservere, varetage sikkerhedsforanstaltninger, herunder om DNSSEC, ændre registreringsperiode for et Domænenavn og udskifte personen, der varetager betalerrollen mv. 
  • Tilbyde navneservertjeneste og varetage sikkerhedsforanstaltninger, herunder DNSSEC.
   De handlemuligheder, som knytter sig til betaler- og fuldmægtigrollerne, er beskrevet nærmere på Punktum dk's hjemmeside.

De handlemuligheder, som knytter sig til betaler- og fuldmægtigrollerne, er beskrevet nærmere på Punktum dk's hjemmeside.

3.2 Registrator skal sikre, at der ved en aftale i medfør af punkt 3.1 foreligger et konkret, informeret, udtrykkeligt og dokumenterbart samtykke fra en Registrant.
 
3.3 Registrator skal forud for indhentelse af samtykke, jf. punkt 3.2, sikre, at Registranten er blevet informeret på en klar og tydelig måde ved præsentation af en af Punktum dk godkendt tekst, der beskriver følgende: 

 1. Registrantens ret til Forhandlerhåndtering, herunder hvad Forhandlerhåndtering indebærer, og hvordan Registrantens samtykke hertil kan tilbagekaldes ved hjælp af det it-system, som Punktum dk stiller til rådighed.
 2. Registrantens ret til at lade Registrator varetage betaler- og fuldmægtigrollerne, herunder hvad dette indebærer, og hvordan Registrantens samtykke hertil kan tilbagekaldes ved hjælp af det it-system, som Punktum dk stiller til rådighed.

Punktum dk varsler Registrator med tre måneder før ændring af godkendelseskrav til tekst. 

3.4 Registrator skal på anmodning kunne dokumentere over for Punktum dk, at der foreligger et informeret samtykke fra Registranten, jf. punkt 3.2 og 3.3.

3.5 Registrator og Registranten fastlægger de nærmere betingelser vedrørende håndtering af Domænenavnet ved aftalen i medfør af punkt 3.1, herunder om denne aftales ophør. 

Ved Forhandlerhåndtering skal det desuden sikres

 • At Registranten på ethvert tidspunkt uden betingelser kan foretage et skifte til Forhandlerhåndtering af en anden Registrator eller et skifte til Registranthåndtering af sit Domænenavn.
 • At Registrator på ethvert tidspunkt kan foretage et skifte til Registranthåndtering af et Domænenavn. 

4.1 Registrator skal ved Forhandlerhåndtering sikre, at der til et Domænenavn er tilsluttet mindst to autoritative navneservere, som er registreret hos Punktum dk. Dette kan ske ved brug af Registrators egne navneservere eller en tredjeparts navneservere.

Registrator skal informere Punktum dk, på den af Punktum dk anviste måde, om ændringer i tilslutningen af autoritative navneservere, som er registreret hos Punktum dk.

Registrator, der benytter egne navneservere, skal tilbyde navneservertjeneste. Det indebærer registrering og vedligeholdelse af navneservere med servernavn og IP-adresse, Registrators firmanavn, CVR-nummer, adresse og telefonnummer samt navn og e-mailadresse på kontaktpunkt ved Registrator i det af Punktum dk anviste system.

4.2 Registrator kan ved Registranthåndtering tilbyde navneservertjeneste som beskrevet ovenfor. Dette gælder dog ikke, hvis Registranten foranstalter skifte af navneservere.

4.3 Punktum dk skal sikre Domain Name System Security Extensions (DNSSEC) i sine systemer, således at de giver hurtig og nem adgang til Registrators DNSSEC-signering af domænenavne under .dk.

4.4 Registrator skal tilbyde DNSSEC-signering til Registranter, som Registrator tilbyder navneservertjeneste. Dette omfatter, så længe Registrator har en aftale med Registranten om DNSSEC på Domænenavnet:

 • Generering af nøglesæt (privat og offentlig krypteringsnøgle) til brug for DNSSEC
 • Registrering af en offentlig krypteringsnøgle i Punktum dk’s system på den af Punktum dk anviste måde.
 • Publicering af en eller flere offentlige krypteringsnøgler i DNS.
 • Generering og publicering af signaturer, hvis indhold er krypteret ved brug af krypteringsnøgler.
 • Vedligeholdelsen af krypteringsnøgler.

Registrator skal oplyse Registranten om, hvor DNSSEC-signering kan foretages, såfremt Registrator ikke selv tilbyder navneservertjeneste og dermed ikke kan tilbyde DNSSEC-signering.

4.5 Registrator skal uanset, punkt 4.4, sikre, at en eller flere offentlig krypteringsnøgle registreres i Punktum dk’s system, hvis Domænenavnet, der DNSSEC-signeres, er omfattet af Forhandlerhåndtering.

5. Forhandlerliste

5.1 Punktum dk offentliggør en forhandlerliste på sin hjemmeside, hvor Registrator har ret til at få præsenteret oplysninger om sine ydelser i en form, som Punktum dk angiver.
  
5.2 Registrator skal på anmodning af Punktum dk dokumentere, at egne oplysninger på forhandlerlisten er korrekte. Hvis Registrators oplysninger er ukorrekte, vil de ikke blive opført på forhandlerlisten.

6. Punktum dk's udlevering af oplysninger

6.1 Punktum dk kan udlevere eller give adgang til en Registrants kontaktoplysninger samt andre oplysninger relateret til Domænenavnet til Registrator, hvis

 • Registrator håndterer Domænenavnet på vegne af Registranten som led i Forhandlerhåndtering. 
 • Registrator efter aftale med Registranten varetager en betaler- og/eller fuldmægtigrolle.

Oplysninger om Registranten og Domænenavnet vil kun kunne udleveres eller gives adgang til Registrator for den periode, hvor Registrator har eller har haft en aftale med Registranten.

6.2 Registrator har ret til at få adgang til en samlet liste over Domænenavne, som er registreret hos Punktum dk (herefter ”Domænelisten”). 

6.3 Registrator må ikke videregive Domænelisten til tredjepart og anvende Domænelisten til andre formål end at udøve sin virksomhed som registrator. 

6.4 Punktum dk kan afskære Registrators adgang til domænelisten, hvis Registrator videregiver eller anvender Domænelisten i strid med punkt 6.3.

6.5 Punktum dk kan udlevere eller give adgang til kontaktoplysninger om Registrator samt andre oplysninger relateret til et Domænenavn til Registranten af Domænenavnet i forhold til den periode, vedkommende har været Registrant af Domænenavnet.

6.6 Punktum dk kan udlevere eller give adgang til oplysninger om en Registrator til andre fysiske og juridiske personer, der er berettiget hertil i medfør af dansk lovgivning.

6.7 Ved Forhandlerhåndtering kan Punktum dk udlevere oplysning om, hvem der er Registrator for et Domænenavn, til andre fysiske og juridiske personer.

7. Punktum dk's it-understøttelse

7.1 Registrator skal – ved brug af links og udveksling af oplysninger med Punktum dk til efterlevelse af Kontrakten – anvende de links og it-systemer, som Punktum dk anviser og stiller til rådighed. 

7.2 Punktum dk skal over for Registrator varsle om planlagte driftsafbrydelser af it-systemer, som Registrator anvender, hvis afbrydelsen er planlagt til at vare mere end fem minutter.

7.3 Varsel om planlagte driftsafbrydelser, jf. punkt 7.2, meddeles Registrator på den af Punktum dk fastsatte måde således:

 • En uges varsel ved vedligeholdelse af et it-system, medmindre vedligeholdelsen er begrundet i behov for en sikkerhedsopdatering.
 • Tre måneders varsel ved implementering af større ændringer af et eksisterende it-system.
 • Tre måneders varsel ved nedlukning af et it-system.

8. Informationssikkerhed

8.1 Registrator træffer passende tekniske og administrative sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af Registrators adgang til Punktum dk’s it-systemer, som Registrator anvender. Foranstaltningerne skal beskytte tilgængeligheden og integriteten af it-systemerne, herunder at adgangen ikke omgås eller i øvrigt kompromitteres, og fortroligheden af Registrators login-oplysninger.

8.2 Parterne skal oplyse hinanden om navn, telefonnummer og e-mailadresse på en kontaktperson, som kan kontaktes om anliggender vedrørende informationssikkerhed.

8.3 Parterne informerer hurtigst muligt hinanden om en konstateret it-sikkerhedshændelse eller udbedring af en kritisk sårbarhed, der er blevet konstateret, og som har berørt it-systemer, som Punktum dk stiller til rådighed for Registrator.

8.4 Punktum dk er berettiget til uden varsel helt eller delvist til at afbryde Registrators adgang til Punktum dk’s it-systemer, hvis dette er nødvendigt for at håndtere en sikkerhedshændelse. Punktum dk kan opretholde en sådan afbrydelse, indtil Registrator har truffet passende tekniske og administrative foranstaltninger til udbedring af forhold, der muliggjorde sikkerhedshændelsen.

9. Beskyttelse af personoplysninger

9.1 Parterne behandler iht. Kontrakten personoplysninger om Registranter, jf. punkt 2.3, samt om kontaktpersoner ansat ved parterne.

9.2 Videregivelse af Registranters personoplysninger mellem parterne er nødvendig af hensyn til indgåelse og opfyldelse af Kontrakten.

9.3 Registrator er dataansvarlig for de personoplysninger, Registrator indsamler hos en Registrant. Ved videregivelse af disse personoplysninger til Punktum dk bliver også Punktum dk dataansvarlig

Registrator er desuden dataansvarlig for de personoplysninger, Registrator indsamler hos Punktum dk.

9.4 Begge parter er individuelt dataansvarlige og har således hver især ansvaret for sin egen behandling af Registranters personoplysninger i henhold til den enhver tid gældende persondataregulering, som parterne er underlagt.

10. Pligt til fortrolighed

10.1 Parterne skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til enhver af den anden parts fortrolige information, der kommer til en parts kendskab. Det er tilladt, at Parterne udleverer oplysninger om registranter alene til brug for opdatering af en WHOIS-database eller tilsvarende database i overensstemmelse med branchestandard eller regulering herom og under hensyntagen til Kontraktens afsnit 9.

10.2 Parterne må kun behandle den anden parts fortrolige information, der udleveres som led i Kontraktens opfyldelse. 

10.3 Fortrolig information omfatter enhver information om forhold hos en part som f.eks. processer, systemer, aftaleforhold, kundedata, knowhow, medarbejderforhold, immaterielle rettigheder eller lignende, uanset om informationen er skriftlig, mundtlig, elektronisk eller via andet medie eller format. Fortrolig information omfatter ikke informationer, der på tidspunktet, hvor en part har opnået kendskab hertil, må anses som alment kendte, eller som senere bliver alment kendte, uden at dette skyldes et brud på tavshedspligten efter Kontrakten.

10.4 Pligt til fortrolighed gælder også efter ophør af Kontrakten, uanset årsag hertil.

11. Registrators betalinger til Punktum dk

11.1 Registrator betaler et årligt forhandlergebyr på 7.500 kr. ex. moms til Punktum dk for retten til at forhandle Domænenavne. Forhandlergebyret skal betales forud.

11.2 Forhandlergebyrets størrelse er baseret på omkostningsdækning af Punktum dk’s aktiviteter rettet mod registratorer. På den baggrund kan Punktum dk ændre forhandlergebyret ved tillæg til Kontrakten med et varsel på tre måneder.

11.3 Ved ophør af Kontrakten sker der ikke tilbagebetaling af allerede forudbetalt forhandlergebyr.  

11.4 For enhver betaling, som Registrator er ansvarlig for, jf. punkt 3.1, er Registrator Punktum dk skyldig for et beløb i overensstemmelse med Punktum dk’s listepriser over gebyrer, som er offentliggjort på Punktum dk’s hjemmeside. 

11.5 Registrators betaling jf. afsnit 11.1 og 11.4 sker via en forhandlerkonto ved Punktum dk, hvorfra Punktum dk har ret til at trække et skyldigt beløb. 

11.6 Registrator har pligt til at sikre, at der til enhver tid er dækning for skyldigt beløb på kontoen, så længe Kontrakten er gældende. 

11.7 Punktum dk tilskriver ikke rente af Registrators indestående beløb på forhandlerkontoen.

11.8 Hvis Registrator ikke har dækning på forhandlerkontoen, kan Punktum dk med øjeblikkelig virkning lukke for Registrators adgang til at forhandle Domænenavne. Dette indebærer, at Registrator ikke har adgang til at videresende ansøgninger om Domænenavne til Punktum dk, jf. punkt 2.3, eller til at bistå Punktum dk med indgåelse af aftale om brugsret til Domænenavne, jf. punkt 2.5.

Registrators adgang til at forhandle Domænenavne genetableres, når Registrator har foretaget indbetaling på kontoen som minimum svarende til skyldigt beløb.

11.9 Hvis Registrators forhandlerkonto uretmæssigt overtrækkes, og Registrator ikke betaler skyldigt beløb senest efter 15 dage, kan Punktum dk ophæve Kontrakten.

11.10 Punktum dk fastsætter nærmere regler om opgørelsen af beløb, som Registrator er Punktum dk skyldig.

11.11 Registrator skal sikre betaling til Punktum dk for et Domænenavn, jf. punkt 3.1, forud for Registrators eventuelle skifte til Registranthåndtering af Domænenavnet, hvis Registrator allerede har modtaget betaling af Registranten for Domænenavnet.

12. Kontrol

12.1 Punktum dk kan føre kontrol med efterlevelsen af Registrators forpligtelser i henhold til Kontrakten. 

12.2 Punktum dk kan til brug for kontrol kræve Registrators udlevering af oplysninger og skriftlig dokumentation, som Punktum dk finder relevant i henhold til Kontrakten, inden for en frist på 14 dage. Oplysninger og dokumentation skal enten være på dansk eller engelsk.

Hvis oplysninger og dokumentation, som Punktum dk kræver udleveret, vedrører kontrol med efterlevelsen af Registrators forpligtelser efter Kontraktens afsnit 8, fastsætter Punktum dk en passende frist, men som minimum 8 timer.

12.3 Fristen for udlevering af oplysninger og dokumentation kan forlænges, hvis Punktum dk konkret finder anledning hertil. 

12.4 Resultatet af Punktum dk’s kontrol meddeles registrator.

12.5 Hvis Punktum dk træffer afgørelse om, at Registrator ikke efterlever sine forpligtelser i henhold til Kontrakten, giver Punktum dk Registrator 14 dage til at udbedre dette forhold og fremsende dokumentation herfor til Punktum dk. Dette gælder dog ikke, hvor punkt 15.1 finder anvendelse.

Hvis forholdet, som skal udbedres, vedrører efterlevelsen af Registrators forpligtelser efter Kontraktens afsnit 8, fastsætter Punktum dk en passende frist, men som minimum 8 timer.

12.6 Punktum dk giver Registrator en skriftlig advarsel, hvis Registrator ikke fremsender oplysninger og dokumentation, som Punktum dk anmoder om, eller hvis Registrator ikke efterlever sine forpligtelser efter udløb af udbedringsperioden. 

Punktum dk sender en advarsel til Registrator ved den kontaktperson og via dennes e-mailadresse, som oplyst af Registrator.

13. Opsigelse af Kontrakten

13.1 Kontrakten gælder indtil en parts skriftlige opsigelse af Kontrakten. For Punktum dk med et varsel på 3 måneder og for Registrator med øjeblikkelig virkning fra Punktum dk har modtaget opsigelsen fra Registrator.

13.2 Ved opsigelse af Kontrakten ophører Registrator og Punktum dk’s rettigheder og forpligtelser i henhold til Kontrakten på ophørstidspunktet. Eventuelle skyldige pengeydelser skal fortsat betales.

14. Overdragelse af Kontrakten

14.1 Registrator kan ikke uden Punktum dk’s accept overdrage Kontrakten og sine rettigheder og forpligtelser i medfør heraf til tredjepart.

14.2 I tilfælde af at Punktum dk’s funktion som administrator af Domænenavne ophører, er Punktum dk forpligtet og berettiget til at overdrage Kontrakten til en ny administrator uden forudgående samtykke fra Registrator.

15. Ophævelse af Kontrakten

15.1 Hvis en part væsentligt misligholder Kontrakten, er den anden part berettiget til at ophæve Kontrakten med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse anses fx at

 • Registrator går konkurs.
 • Registrator har ikke betalt skyldigt beløb, jf. punkt 11.9.
 • Punktum dk har tildelt Registrator 3 advarsler, jf. punkt 12.6, inden for en periode på 3 år.
 • En part udøver svig over for den anden part.

16. Erstatning

16.1 Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

16.2 Parternes samlede erstatningsansvar over for hinanden er begrænset til 100.000 kr. pr skadevoldende handling. 

16.3 Parterne er ikke erstatningsansvarlige over for hinanden for tab, der skyldes 

 • indirekte forhold, såsom tabt arbejdsfortjeneste, tab af data samt tilsvarende og
 • force majeure.

Punktum dk er ikke erstatningsansvarlig over for Registrator for tab, der skyldes

 • Punktum dk’s beslutning om at afvise en ansøgning om brugsret til et Domænenavn,
 • Punktum dk’s beslutning om at slette eller suspendere en registrering af et domænenavn, 
 • at Registrator eller andre over for Punktum dk har givet urigtige oplysninger, herunder kontaktoplysninger om registranten, og
 • at registranten ikke kan gennemføre data- og identitetskontrol hos Punktum dk i henhold til Punktum dk’s regler herfor.

17. Lovvalg og værneting

17.1 Kontrakten er undergivet dansk ret.

17.2 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af Kontrakten skal afgøres ved Københavns Byret med mulighed for anke til Østre Landsret.

18. Underskrift af Kontrakten

18.1 Kontrakten underskrives elektronisk af begge parter.

19. Sprog

19.1    Denne Kontrakt findes både på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to versioner, er den danske version gældende.