Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af ny registrant med bopæl uden for Danmark

Version 1.3, 26. april, 2023

1. Om kontrol af kontaktoplysninger og identitet

1.1 Punktum dk har pligt til at have korrekte kontaktoplysninger om dem, der har registreret et .dk-domænenavn (herefter ”domænenavn”). Det er nødvendigt for, at Punktum dk kan efterleve domænelovens § 18, hvoraf det følger, at oplysninger om registranter i Punktum dk's database skal være retvisende og opdaterede.

1.2 Denne procedure beskriver, hvordan Punktum dk kontrollerer kontaktoplysninger om navn, adresse og e-mailadresse samt identitet på nye registranter med bopæl uden for Danmark afgivet i forbindelse med ansøgning om et domænenavn eller overdragelse af et domænenavn.

1.3 Punktum dk kontrollerer, at oplysningerne, som er nævnt under punkt 1.2, er korrekte. Samtidig kontrolleres at der er overensstemmelse mellem de registrerede kontaktoplysninger og registrantens identitet. 

1.4 Der er tale om en ny registrant, når vedkommende registrerer et nyt domænenavn eller får et domænenavn overdraget til sig.

2. Risikobaseret kontrol mv.

2.1 Punktum dk kontrollerer kontaktoplysninger og identitet af ny registrant på baggrund af en risikobaseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med en ansøgning om et domænenavn eller en overdragelse af et domænenavn. 

2.2. På baggrund af risikovurderingen kan Punktum dk anmode en ny registrant om dokumentation for, at registrantens kontaktoplysninger, som de fremstår i Punktum dks systemer, er retvisende, og at registrantens identitet er korrekt.

2.3 Hvis Punktum dk konstaterer, at der ingen risiko er, vil Punktum dk ikke anmode den ny registrant om dokumentation i forbindelse med ansøgningen, og regstranten kan fortsætte med at bruge domænenavnet.

2.4 Hvis Punktum dk konstaterer en lav risiko, bliver den ny registrant anmodet om at indsende dokumentation inden for en frist som Punktum dk angiver, men Punktum dk tillader, at domænenavnet tages i brug. Punktum dk suspenderer alle registrantens domænenavne, hvis Punktum dk ikke rettidigt har modtaget dokumentation, som Punktum dk kan godkende, hvilket betyder, at registranten mister brugsretten til domænenavnene. Efter 30 dage sletter Punktum dk domænenavnene.

2.5 Hvis Punktum dk konstaterer en høj risiko, bliver den ny registrant anmodet om at indsende dokumentation, før et domænenavn kan tages i brug. Punktum dk suspenderer alle registrantens domænenavne, hvis Punktum dk ikke rettidigt har modtaget dokumentation, som Punktum dk kan godkende, hvilket betyder, at registranten mister brugsretten til domænenavnene. Efter 30 dage sletter Punktum dk domænenavnene.

2.6 Den ny registrant har én mulighed for fremsendelse af dokumentation inden for den angivne frist. Punktum dk træffer på den baggrund afgørelse om godkendelse eller afvisning.

2.7 En registrant, som har fået suspenderet et domænenavn, fordi Punktum dk ikke kan godkende den indsendte dokumentation, jf. punkt 2.4 og 2.5, kan inden for de første 5 dage efter datoen for suspension få én mulighed mere for at indsende dokumentation for retvisende kontaktoplysninger og korrekt identitet. Hvis Punktum dk imidlertid ikke modtager dokumentation, som Punktum dk kan godkende, inden for den fastsatte tidsfrist, sletter Punktum dk registrantens domænenavn(e) 30 dage efter datoen for suspension.

2.8 Registranten skal indsende billedlegitimation samt legitim, autoritativt udstedt dokumentation for kontaktoplysninger. Dokumentationen skal være på enten dansk eller engelsk. Punktum dk anviser dette nærmere i den meddelelse, der udsendes med anmodning om dokumentation.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.