Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af ny registrant med bopæl uden for Danmark

Version 2.0, 1. oktober, 2023

1. Om kontrol af kontaktoplysninger og identitet

1.1 Punktum dk har pligt til at have korrekte kontaktoplysninger om dem, der har registreret et .dk-domænenavn (herefter ”domænenavn”). Det er nødvendigt for, at Punktum dk kan efter­leve domænelovens § 18, hvoraf det følger, at oplysninger om registranter i Punktum dk’s database skal være retvisende og opdaterede.

1.2 Denne procedure beskriver, hvordan Punktum dk kon­trollerer kontaktoplysninger om navn, adresse og e-mailadresse samt identitet på nye registranter med bopæl uden for Danmark afgivet i forbindelse med ansøgning om et domænenavn eller overdragelse af et domænenavn.

1.3 Punktum dk kontrollerer, at oplysningerne, som er nævnt under punkt 1.2, er kor­rekte. Samtidig kontrolleres at der er over­ensstemmelse mellem de registrerede kontakt­oplysninger og registrantens identitet.

1.4 Der er tale om en ny registrant, når vedkommende registrerer et nyt domæne­navn eller får et domænenavn overdraget til sig.

2. Risikobaseret kontrol mv.

2.1 Punktum dk kontrollerer kontaktoplysninger og identitet af ny registrant på bag­grund af en risiko­baseret vurdering af de oplysninger, som er oplyst i forbindelse med en ansøg­ning om et domænenavn eller en overdragelse af et domænenavn.

2.2 På baggrund af risikovurderingen kan Punktum dk anmode en ny registrant om dokumentation for, at registrantens kontaktoplysninger, som de fremstår i Punktum dk’s systemer, er retvisende, og at registrantens identitet er korrekt.

2.3 Hvis Punktum dk konstaterer, at der ingen risiko er, vil Punktum dk ikke an­mode den ny registrant om dokumentation i forbindelse med ansøgningen, og regi­stran­ten kan fortsætte med at bruge domænenavnet.

2.4 Hvis Punktum dk konstaterer en risiko, bliver den ny registrant anmodet om at indsende dokumentation, før et domænenavn kan tages i brug. Punktum dk suspenderer alle registrantens domæ­ne­­navne, hvis Punktum dk ikke rettidigt har modtaget doku­mentation, som Punktum dk kan godkende, hvilket betyder, at registranten mister brugsretten til domænenavnene. Efter 30 dage sletter Punktum dk domænenavnene.

2.5 Den ny registrant har én mulighed for fremsendelse af dokumentation inden for den angivne frist. Punktum dk træffer på den baggrund afgørelse om godkendelse eller afvisning.

2.6 En registrant, som har fået suspenderet et domænenavn, fordi Punktum dk ikke kan godkende den indsendte dokumentation, jf. punkt 2.4 og 2.5, kan inden for de første 5 dage efter datoen for suspension få én mulighed mere for at indsende dokumen­tation for retvisende kontaktoplysninger og korrekt identitet. Hvis Punktum dk imidlertid ikke modtager dokumentation, som Punktum dk kan godkende, inden for den fastsatte tidsfrist, sletter Punktum dk registran­tens domænenavn(e) 30 dage efter datoen for suspension.

2.7 En registrant, som har fået endnu en mulighed for indsendelse af dokumentation, jf. punkt 2.6, men ikke har indsendt dokumentation for sine kontaktoplysninger og sin identitet, som Punktum dk har kunnet godkende, har i løbet af suspensions­perioden på 30 dage fortsat mulighed for at indsende ny dokumentation til Punktum dk. Denne skal indsendes til Punktum dk via kontaktformularen på www.punktum.dk og skal være indsendt tids nok til, at Punktum dk kan nå at vurdere den nye dokumentation før udløb af suspensionsperioden og dermed sletning af registrantens domænenavn(e).

2.8 Registranten skal indsende billedlegitimation samt legitim, autoritativt ud­stedt dokumentation for kontaktoplysninger. Dokumentationen skal være på enten dansk eller engelsk. Punktum dk anviser dette nærmere i den meddelelse, der udsendes med anmodning om dokumentation.

Denne procedure er fastsat i henhold til domænelovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.