Procedure for kontrol af kontaktoplysninger og identitet af eksisterende registrant med bopæl i Danmark

Version 1.4, 1. oktober, 2023

1. Om kontrol af kontaktoplysninger og identitet

1.1 Punktum dk har pligt til at have korrekte kontaktoplysninger på dem, der har registreret et .dk-domænenavn (herefter ”domænenavn”). Det er nødvendigt for, at Punktum dk kan efter­leve domænelovens § 18, hvoraf det følger, at oplysninger om registranter i Punktum dk’s database skal være retvisende og opdaterede.

1.2 Denne procedure beskriver, hvordan Punktum dk kon­trollerer kontaktoplysninger om navn og adresse samt identitet på registranter med bopæl i Danmark, som al­lere­de har registre­ret et domæ­ne­navn.

1.3 Punktum dk kontrollerer, at oplysningerne, som er nævnt under punkt 1.2, er kor­rekte. Samtidig kontrolleres, at der er over­ensstemmelse mellem de registrerede kontaktoplysninger og registrantens identitet.

2. MitID-kontrol

2.1 En registrant med adresse i Danmark skal på Punktum dk anmodning afgive retvisende kontaktoplysninger og dokumentere sin identitet ved anvendelse af MitID med registrantens navn indsat. Dette sker via Punktum dk’s selvbetjening, som findes på adressen: https://selvbetjening.punktum.dk/.

Punktum dk kan kræve, at anden tilsvarende elektronisk identifikation skal anvendes i stedet for MitID.

2.2 Er registranten en privatperson, skal denne logge ind med sit MitID og efter­følgende oplyse sit CPR-nummer. Dokumentation for korrekt identitet er gennem­ført, når Punktum dk kan konstatere overens­stemmelse mellem det anvendte MitID og det oplyste CPR-nummer. Herefter sletter Punktum dk oplysningerne om regi­stran­tens CPR-nummer.

Navne- og adresseoplysninger anses for retvisende, når Punktum dk ved sam­køring med CPR kan konstatere overensstemmelse med de oplysninger, der er regi­streret hos Punktum dk.

2.3 Er registranten en virksomhed, myndighed eller forening, logges der ind med MitID med­arbejdersignatur. Dokumentation for korrekt identitet er gennemført, når Punktum dk kan konstatere overens­stemmelse mellem det anvendte MitID og det op­lys­te CVR-nummer. Navne- og adresseoplysninger anses for retvisende, når Punktum dk ved sam­køring med CVR kan konstatere overensstemmelse med de oplysninger, der er registreret hos Punktum dk.

2.4 En privatperson, der har et CVR-nummer tilknyttet sit person­lige MitID, har valg­frihed mellem at lade sig kontrollere efter punkt 2.2 eller 2.3. med den virkning, at den pågældendes domænenavn bliver registreret hos Punktum dk som tilknyttet enten en privatperson eller en virksomhed.

2.5 Punktum dk giver ikke registranten adgang til Punktum dk’s selvbetjening, hvis den ovenfor beskrevne MitID-kontrol ikke gennemføres.

3. Anmodning om MitID-kontrol

3.1 Punktum dk kan som led i kontrol af en registrants kontaktoplysninger og identitet anmode registranten om at gennemføre MitID-kontrol. Hvis registranten ikke gennemfører MitID-kontrol inden for den af Punktum dk fastsatte tidsfrist, kan Punktum dk suspendere de domænenavne, som registranten har brugsretten til.

3.2 En registrant, som har fået suspenderet et domænenavn, fordi MitID-kontrol ikke er gennemført, kan kontakte Punktum dk’s kundeservice for vejledning i en ny mulighed for at gennemføre MitID-kontrollen. Hvis registranten imidlertid ikke har gennemført MitID-kontrol senest 30 dage efter datoen for suspension af et eller flere domæne­navn(e), sletter Punktum dk det eller de pågældende domænenavne.

4. Yderligere dokumentation for identitet og kontaktoplysninger

4.1 I særlige tilfælde kan Punktum dk som led i kontrollen anmode registranten om at indsende dokumentation for sin identitet og sine kontakt­oplys­ninger, dvs. navn, adresse og telefonnummer.

4.2 Punktum dk kan suspendere registrantens domænenavne og ophæve registran­tens aftale om brugsret til disse, hvis der ikke inden for den angivne frist er modtaget dokumentation for registrantens identitet og kontakt­oplysninger, jf. punkt 4.1, som Punktum dk kan godkende.

5. Automatisk samkøring med CPR og CVR

5.1 Oplysninger om en registrants navn og adresse bliver samkørt med CPR eller CVR som led i Punktum dk løbende datavalidering. Ændringer i navn og adresse bliver i den forbindelse opdateret automatisk, bortset fra følgende situa­tioner:

  • Når en registrant, hvis navn og adresse er blevet samkørt med CPR, får navne- og adressebeskyttelse i CPR, vil en eventuel navne- eller adresseændring ikke automatisk blive registreret hos Punktum dk. I det til­fælde er registranten forpligtet til selv at sikre, at oplysningerne holdes opdate­ret hos Punktum dk.
  • Når en registrant, hvis navn og adresse er blevet samkørt med CPR, flytter fra Danmark til et andet land, vil denne adresseændring ikke automatisk blive regi­streret hos Punktum dk. I det tilfælde er registranten forpligtet til selv at sikre, at oplysningerne holdes opdateret hos Punktum dk.

5.2 Hvis en ændring vedrørende en registrants navn reelt handler om, at man ønsker at indsætte en ny registrant, skal der anvendes den fremgangsmåde, som står i Proce­duren for overdragelse af et .dk-domæne­navn.

Denne procedure er fastsat i henhold til domæne­lovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.