Procedure for overdragelse af et domænenavn

Version 2.2, 1. oktober, 2023

1. Om overdragelse af et .dk-domænenavn

1.1 Ifølge Punktum dk’s Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, punkt 7.1, er en registrant berettiget til at overdrage sit .dk-domænenavn til en anden fysisk eller juridisk person på den af Punktum dk anviste måde. Den­ne procedure anviser, hvordan registranten kan over­drage sit domænenavn.

2. Hvad er en overdragelse?

2.1 En registrant er en fysisk eller juridisk person, der har indgået en aftale med Punktum dk om brugsretten til et domænenavn. Ved en overdragelse afgiver regi­stranten sin brugsret til domænenavnet til en anden fysisk eller juridisk person. For at en over­dragelse endeligt kan gennemføres, skal den fysiske eller juridiske person, som brugs­retten videregives til, indgå en aftale med Punktum dk om brugsretten til det pågældende domænenavn.

3. Fremgangsmåde til overdragelse af et domænenavn ved registranthåndtering

3.1 En registrant, som har valgt registranthåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, kan sætte en overdragelse af sit domæ­ne­­navn i gang ved at anvende Punktum dk selvbetjening, som findes på adres­sen: https://selvbetjening.punktum.dk/

Hvis registranten har flere domænenavne, som skal overdrages, men som er regi­streret på forskellige bruger-id, skal registranten logge ind med hvert bruger-id og igangsætte en ny overdragelse med hvert enkelt bruger-id.

3.2 I selvbetjeningen skal registranten ved det domænenavn, der ønskes over­draget, indtaste relevante oplysninger vedrørende den fremtidige registrant. 

Den fremtidige registrant, som domænenavnet ønskes overdraget til, får tilsendt en e-mail fra Punktum dk vedrørende den igangsatte overdragelse. Overdragelsen gennemføres, når den fremtidige registrant har accepteret over­dragelsen, indgået en aftale med Punktum dk om brugsretten til domæne­navnet, betalt ge­byr for overdragelse og gennemført MitID-kontrol, hvis den fremtidige registrant har bo­pæl i Danmark.

Prisen for overdragelse er oplyst på Punktum dk’s hjemmeside.

3.3 En fremtidig registrant med bopæl uden for Danmark kan efter gennemførsel af over­dragelsen blive anmodet om at indsende dokumentation for sin identitet og sine kontaktoplysninger.

3.4 Når en overdragelse er gennemført ved hjælp af Punktum dk’s selvbetjening, sen­des en meddelelse til den tidligere registrant om, at overdragelsen er gennem­ført, ligesom der sendes dokumentation til den nye registrant på den aftale om brugsret til domænenavnet, som er indgået med Punktum dk.

4. Fremgangsmåde til overdragelse af et domænenavn ved forhandlerhåndtering

4.1 En registrant, som har valgt forhandlerhåndtering af sit domænenavn, jf. punkt 2.1 i Vilkår for brugsret til et .dk-domænenavn, skal følge forhandlerens anvisninger for at sætte en overdragelse af sit domænenavn i gang, herunder om betaling for over­dragel­sen.

4.2 Den fremtidige registrant skal indgå aftale om brugsret til domænenavnet med Punktum dk, før overdragelsen kan gennemføres, og skal gennemføre ID-kontrol som foreskrevet af Punktum dk.

4.3 Når en overdragelse er igangsat på et forhandlerhånderet domænenavn, kan hver­ken den nuværende eller den fremtidige registrant foretage et skifte af forhandler, før overdragelsesprocessen er gennemført.

 

Denne procedure er fastsat i henhold til domæne­lovens § 14, stk. 1. Punktum dk A/S er forpligtet til at overholde god domænenavnsskik ved fastsættelsen af denne procedure, jf. domænelovens § 14, stk. 3.