Klag over os

Hvis du er utilfreds med en afgørelse truffet af os, har du mulighed for at klage over afgørelsen. Her kan du læse om, hvor og hvordan du indbringer en klage over en afgørelse vi har truffet.

Udgangspunkt i vores vilkår

Vi træffer afgørelser i henhold til vores vilkår. Det kan f.eks. være en afgørelse om suspendering af et .dk-domænenavn på grund af manglende betaling. Eller det kan være afgørelser som følge af de særlige suspensionsbestemmelser, der er beskrevet i vores vilkår.

For yderligere oplysninger og for den nøjagtige ordlyd af disse suspensionsbestemmelser henvises til punkt 9 i vores vilkår

Uenig i afgørelse

I de tilfælde, hvor vi træffer afgørelse om ikke at udlevere de ønskede historiske oplysninger, og hvor du har brug for oplysningerne til afklaring i forbindelse med en igangværende retssag, har du mulighed for at begære en editionskendelse mod os med henblik på at få oplysningerne udleveret. Hvis du har brug for oplysningerne til afklaring af, hvem der eventuelt skal sagsøges, har du mulighed for at begære en editionskendelse i henhold til RPL §299 i forening med RPL 343, stk.1, som i henhold til gældende retspraksis indeholder hjemmel til at opnå retskendelse om udlevering af oplysninger fra tredjemand, selv om det ikke sker til brug for en verserende retssag.

Klag til Klagenævnet for Domænenavne

Hvis du er utilfreds med en konkret afgørelse truffet af os, har du mulighed for indsende en klage over afgørelsen til Klagenævnet for Domænenavne.

Klagen skal indsendes til Klagenævnet senest fire uger, efter at du har fået meddelelse om afgørelsen. Du skal dog være opmærksom på, at en klage ikke har opsættende virkning på en afgørelse om f.eks. suspension af et .dk-domænenavn.

Du kan læse mere om Klagenævnet for Domænenavne på nævnets hjemmeside www.domaeneklager.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

Du kan naturligvis også vælge at indbringe sagen for de almindelige domstole som alternativ til Klagenævnet for Domænenavne. Det er ikke et krav, at sagen først skal behandles ved Klagenævnet for Domænenavne. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette, kan du læse mere på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk.